Meten is weten, ook in de natuur!

Lees hier alles over de hoogtepunten van onze monitoring in 2018

Een onderdeel van het werk van Ecoresult B.V. is het monitoren van verschillende natuurgebieden in opdracht van terreinbeheerders of de provincie. Van planten, broedvogels en dagvlinders tot sprinkhanen en libellen: allerlei soortgroepen komen aan bod gedurende deze flora en fauna onderzoeken. Ook de structuur en de samenstelling van de vegetatie slaan we niet over. Met alle verzamelde gegevens wordt uiteindelijk de kwaliteit van natuurparken bepaald die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast laat het onderzoek aan onze opdrachtgevers zien of de manier waarop zij hun gebieden beheren effectief is en waar verbeterpunten liggen zodat ze de natuurwaarden van hun gebieden kunnen vergroten.

Broedvogelonderzoek

Eén van de onderzoeken die we in 2018 hebben uitgevoerd is het broedvogelonderzoek in de Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant. In 2017 is het westelijke deel van dat gebied aan de beurt geweest dus was het hoogtijd om het centrale en oostelijke deel aan te pakken. Een bijzonder onderdeel van de Loonse en Drunense Duinen want het grootste stuifzandcomplex van West-Europa is daar te vinden.

We hadden het voorrecht om dit stuifzandcomplex speciaal te onderzoeken op nachtzwaluwen. Dit deden we met behulp van een simultaantelling: een telling waarbij op hetzelfde moment op verschillende locaties wordt geteld. In dit geval deelden we het stuifzandgebied op in vijf deelgebieden die elk werden toegewezen aan een onderzoeker. Vervolgens doorkruisten zij ’s avonds laat op hetzelfde moment hun gebied.

De resultaten waren verbluffend: bijna het hele stuifzandgebied bleek vol te zitten met nachtzwaluwen! Het geluid van de zingende vogels was overal te horen. Het aantal territoria was enorm en kwam neer op een dichtheid van meer dan 10 per vierkante kilometer!

 

Noord-Brabant

Een deel van de onderzoeken in 2018 vonden plaats in Noord-Brabant. Honderden hectares aan heide, bossen en vennen zijn geteld waarbij ook dit jaar weer veel bijzonderheden zijn waargenomen. Zo stuitten we op een succesvol broedgeval van de zwarte wouw. Een vogel die sinds kort jaarlijks in ons land broedt met slechts één of twee paar. Het was op deze plek goed toeven want er waren ook nog eens meerdere territoria aanwezig van de woudaap en roerdomp.

Libellen en vlinders

In gebieden zoals Valkenhorst komen ook bijzondere libellensoorten voor. Zo konden we de speerwaterjuffer, koraaljuffer, maanwaterjuffer en venwitsnuitlibel toevoegen aan de soortenlijst. Bij de Kraaijenbergse Plassen bij de Maas ontdekten we dat de fraaie graslanden zeer rijk zijn aan dagvlinders. Het bruin zandoogje en hooibeestje werden in grote aantallen gezien. Ook werd hier de zeldzame sleedoornpage gevonden.

Niet alleen de onderzoeken in Noord-Brabant leverden mooie resultaten op. Ook de laagveenmoerassen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht mogen we niet vergeten. In 2018 onderzochten we de gebieden op libellen en voor een deel op broedvogels. In de omgeving van de Loosdrechtse Plassen telden we enkele territoria van de grote karekiet en een mogelijk broedgeval van de kwak. Bij de recent gegraven petgaten in de Nieuwkoopse Plassen, Botshol en de Oostelijke Vechtplassen was het raak als het om libellensoorten gaat: er werden meer dan 7000 libellen geteld van maar liefst 24 verschillende soorten!

Middelste bonte specht

Tot slot keren we nog even terug naar de Loonse en Drunense Duinen. Want behalve een hoog aantal nachtzwaluwen vonden we hier meerdere territoria van de middelste bonte specht. Deze soort komt vaak voor in loofbossen en is spectaculair toegenomen. Ook het aantal andere typische loofbossoorten, zoals fluiter, appelvink en bonte vliegenvanger, was hier opvallend hoog. Een mooie ontdekking was dat het eerste gevonden broedpaar raven dit jaar succesvol was.

De ecologen van Ecoresult B.V. hebben veel ervaring in het monitoren van alle soortgroepen en vegetatietypen die vallen onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Je vindt bij Ecoresult B.V. een specialistisch aanspreekpunt voor alle SNL-monitoring.

Contactpersoon hiervoor is Danny Eijsackers: dannyeijsackers@ecoresult.nl of tel. 0686890077.