Flora en fauna onderzoek

Met een ecologisch onderzoek breng je de planten en dieren in een gebied in kaart. Een ecologisch onderzoek kan altijd, overal en om allerlei redenen plaatsvinden
 • Quickscan flora en fauna

  Iedereen die voornemens heeft een gebouw te ontwikkelen (renovatie en sloop) of een bestemming te wijzigen krijgt te…

 • Vleermuisonderzoek

  Door het uitvoeren van een vleermuisonderzoek wordt onderzocht welke vleermuissoorten in een bepaald gebied (plangebied)…

 • Vogelonderzoek

  Alle van nature in Europa voorkomende vogelsoorten zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Zij mogen in…

 • Soortenmanagementplan

  Volgens Ecoresult B.V. kunnen ruimtelijke ontwikkelingen goed samen gaan met soortbescherming.

 • berekenen van stikstof

  AERIUS-berekening

  Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt.

 • Muizenonderzoek

  Ecoresult onderzoekt naast vleermuizen ook muizen en andere grondgebonden zoogdieren zoals muizen.

 • Inrichtingsplan

  Een inrichtingsplan van Ecoresult B.V. kenmerkt zich door een gedegen landschappelijke analyse met oog voor…

 • Reptielenonderzoek

  De in Nederland voorkomende reptielen zijn onder te verdelen in twee groepen: hagedissen en reptielen. Alle…

 • Amfibieënonderzoek

  Een belangrijk kenmerk van amfibieën is dat zij zowel op het water (voortplantingshabitat) als op het land…

 • Vissenonderzoek

  Middels vissenonderzoek wordt de samenstelling van de vispopulatie in een meer, sloot, kanaal of beek inzichtelijk…

 • Invasieve exoten

  Een aantal plant- en diersoorten die in Nederland voorkomen zijn door de NVWA aangemerkt als ‘invasieve exoot’…

 • Boomonderzoek

  Boomonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in het kader van boomveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen en de…

 • SNL Monitoring

  Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische)…

 • Zoogdieronderzoek

  Ecoresult onderzoekt naast vleermuizen ook muizen en andere grondgebonden zoogdieren. Dit zijn uiteenlopende onderzoeken…

Wat is een flora en fauna onderzoek?

Denk bijvoorbeeld aan onderzoek voor een verbouwing, voor natuurbeheer, voor een natuurwaardekaart of voor een gebiedsontheffing. Afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is, kijken we naar planten, vogels, vleermuizen, vissen, muizen, dagvlinders, nachtvlinders, sprinkhanen, amfibieën en reptielen.

Wanneer is flora en fauna onderzoek nodig?

Dat hangt er maar net vanaf. Projectontwikkelaars kunnen met ecologische quickscan flora en fauna onderzoek te maken krijgen omdat ze een omgevingsvergunning nodig hebben. Zij hebben dan van doen met de Flora- en faunawet, die o.a. het doden, beschadigen of verstoren van die soorten voorkomt en die mensen verplicht om aan de zorgplicht te voldoen als ze ruimtelijke ingrepen doen.

Maar organisaties als de Landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer laten ook flora en fauna onderzoek doen, namelijk voor de natuur die zij beheren. Ecoresult onderzoekt dan de natuurkwaliteit en adviseert organisaties in hoe zij hun natuur het beste kunnen beheren om die kwaliteit te behouden of te verbeteren. Kortom, twee totaal verschillende redenen om flora en fauna onderzoek te laten doen.

Wie voert flora en fauna onderzoek uit?

Het uitvoeren van flora en fauna onderzoek is echt een specialisme. Niet iedereen heeft voldoende zicht op en kennis over de beschermde dieren en planten in een gebied. Daarom zijn er specialistische ecologische quickscan bureaus (zoals Ecoresult), waar mensen werken met de juiste achtergrond en kennis van zaken, zodat ze gedegen onderzoek kunnen doen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verduidelijkt op hun site waar een deskundig ecologisch adviseur aan moet voldoen en wat nu goed flora en fauna onderzoek maakt.

Hoe gaat flora en fauna onderzoek in zijn werk?

Dat is moeilijk te zeggen, want dat hangt helemaal af van de opdracht die we krijgen. Als we onderzoek doen in het kader van de Flora- en faunawet, kijken we eerst in welk gebied de ingreep plaatsvindt en wat daar precies gaat gebeuren. Vervolgens onderzoeken we welke planten en dieren in het plangebied aanwezig zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld broedvogels, vissen, dagvlinders of vleermuizen zijn.

Dan gaan onze mensen het veld in, soms al heel vroeg, bijvoorbeeld om te controleren op broedvogels. Zij tellen wat ze zien en horen, noteren hun bevindingen en brengen in kaart welke soorten waar in het gebied (potentieel) voorkomen. Tijdens hun onderzoek volgen zij specifieke richtlijnen die maken dat het onderzoek wetenschappelijk en/of juridisch valide is. Richtlijnen zijn diverse soortenstandaards, het vleermuisprotocol en gedragscodes. Ook gebruiken zij soms speciale hulpmiddelen, zoals batdetectors bij vleermuisonderzoek.

Actuele flora en fauna projecten

Ecoresult heeft op dit moment diverse flora en fauna projecten die gericht zijn op natuurbeheer. We werken nu onder andere voor Brabants Landschap. In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) voeren we in Brabant bij de Groote en Kleine Beerze en bij Nuenens Broek & Ruweeuwsels voor hen flora en fauna onderzoek uit.

Elke provincie in Nederland heeft natuurbeheerplannen, om de rijke natuur in Nederland in stand te houden en te laten ontwikkelen. Op basis van het beheertype dat in het natuurbeheerplan staat, krijgt de beheerder subsidie. Ecoresult kijkt welk beheertype er door de beheerder is bedacht, inventariseert welke planten en dieren er in het gebied leven en brengt zo de stand van zaken in kaart.

Meer weten over flora en fauna onderzoek bij Ecoresult?

Op onze website vind je meer over onze ecologische diensten en specifieke onderzoekstypen, zoals visonderzoekvleermuisonderzoek en vogelonderzoek.

Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht

Kringloopweg 22
3343 LR Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp