Kennisdocumenten Soorten

Wanneer je activiteiten uit wilt voeren die schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten zijn er mitigerende maatregelen die je moet nemen om deze schade te voorkomen of te verzachten. Sinds 10 juli 2017 kun je veel algemene maatregelen terugvinden in de kennisdocumenten Soorten.

Nieuwe Wet natuurbescherming

Voorheen stonden deze documenten op de website van de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Met de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming is dit echter veranderd. De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen ligt namelijk nu voor een groot deel bij de provincies. Provincies hebben nu meer vrijheid voor de invulling van hun eigen natuurbeleid, waaronder de bescherming van planten- en diersoorten.

Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming. De wet kent een aantal verboden, zoals het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren of doden van sommige dieren. In sommige gevallen mag dit wel, maar daarvoor is een ontheffing of vrijstelling nodig.

Soortenstandaard

Met de Wet natuurbescherming is er geen sprake van een landelijk soortenbeleid. Omdat de vroegere soortenstandaarden wel veel belangrijke informatie bevatten hebben de provincies BIJ12 opdracht gegeven om het beheer van de soortenstandaarden over te nemen. De aangepaste soortenstandaarden staan nu als kennisdocumenten Soorten op de pagina Natuur en Landschap van BIJ12.

Wat zijn kennisdocumenten Soorten?

De kennisdocumenten Soorten bevatten nuttige informatie voor iedereen die ecologisch onderzoek doet. Het zijn belangrijke hulpmiddelen bij het bepalen van de effecten van een ingreep op een soort en de maatregelen waarmee deze effecten kunnen worden verminderd of voorkomen. Het is als het ware een inhoudelijk sturend document om goed onderzoek te doen. Door te werken cf. een kennisdocument kan een ontheffingstraject worden bespoedigd.

Onderdelen die in een kennisdocument staan zijn:

  • Wat is dit voor soort,
  • Hoe doe je goed onderzoek naar deze soort,
  • Hoe beoordeel je effecten,
  • Welke maatregelen kan je treffen.

Voor welke soorten

Voor soorten die relatief veel invloed ondervinden van ruimtelijke ontwikkelingen is een kennisdocument opgesteld. Dit is gedaan om voor de initiatiefnemer, onderzoeker en toetser eenduidigheid te geven. Niet alleen eenduidigheid over de onderzoeksinspanning en wettelijke beoordeling. Ook over beproefde, werkende mitigerende maatregelen. Kennisdocumenten zijn onder ander opgesteld voor de huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, buizerd, roek, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, bever, das en rugstreeppad.

Ecoresult B.V. werkt op basis van deze kennisdocumenten en met expertise passen we ze graag voor u toe.