Stikstofberekening

Stikstofberekeningen

Ecoresult B.V. voert stikstofberekeningen uit voor kleine en grote projecten. Met gebruik van de AERIUS calculator 2019 bereken wij op snelle manier wat de stikstof depositie van uw project is. Mocht de de uitstoot hiertoe aanleiding geven, dan adviseren wij u over het vervolgproces, en kunnen wij u hierin begeleiden. Wij kunnen u compleet ontzorgen: van de stikstofberekening tot en met de ontheffingsaanvraag Wet Natuurbescherming.

Wanneer is een stikstofberekening nodig?

Overal waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt is het verplicht te onderzoeken of deze wet niet wordt overtreden. Ook bij of bestendig beheer en onderhoud kunnen er regels zijn, maar deze verschillen per provincie. Het bevoegd gezag kan hierbij advies geven over de te nemen stappen. Er moet hierbij gedacht worden aan projecten in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie. Ook de effecten van stikstofdepositie moeten hierin worden meegenomen, gezien schadelijke stikstofverbindingen (ammoniak en stikstofoxiden) vrij kunnen komen (emissie) en neerslaan in de natuur (depositie). In Nederland zijn er veel habitats die sterk stikstofgevoelig zijn en stikstofdepositie kan ervoor zorgen dat deze unieke habitats verloren gaan.

Stikstofberekening wetgeving

Op dit moment zijn alle projecten waarbij er sprake is van een stikstofdepositie van meer dan 0,0 mol/ha/jr een vergunning op de Wet Natuurbescherming benodigd. Met een stikstof berekening kan nauwkeurig worden berekend wat de verwachtte stikstofdepositie voor een project is. Vertraging in de uitvoering van een project kan worden voorkomen door het vroegtijdig signaleren van de projectrisico’s van stikstof. Hoe vroeger dit gebeurt hoe makkelijker het proces verloopt.

Stappenplan vergunningsverlening stikstof

 1. Stikstofberekening (Aerius)
 2. Intern salderen (vergelijking van nieuwe situatie met de oude situatie)
 3. Ecologische voortoets (uitsluiting van significante effecten stikstof bij lage depositiewaarden)
 4. Een passende beoordeling in het licht van de instandhoudingsdoelen van Natura-2000 gebieden (toetsing of er aantasting van de natuurlijke kenmerken zal plaats vinden)
 5. Een ACD toets. In deze toets wordt er gekeken naar;
  • Het ontbreken van Alternatieven
  • Schade aan de kwetsbare habitattypen moet geCompenseerd worden door aanleg van nieuwe natuur
  • Het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang

Stikstofberekeningen aanvragen of advies nodig? Neem gerust contact op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Elise Bakker

Elise Bakker

Adviseur ecologie