berekenen van stikstof

AERIUS-berekening / stikstof berekening

AERIUS-berekening

Ecoresult B.V. voert stikstofberekeningen uit met behulp van de nieuwste versies van de AERIUS-calculator.  De stikstofdepositie van kleine en grote projecten stellen wij hiermee vast. Mocht de uitkomst van deze AERIUS-berekening hiertoe aanleiding geven, dan adviseren wij u over het vervolgproces, en kunnen wij u hierin begeleiden. Wij kunnen u compleet ontzorgen: van de stikstofberekening tot en met de ontheffingsaanvraag Wet Natuurbescherming.

stikstof berekenen

Wanneer is een stikstof berekening volgens de AERIUS-calculator noodzakelijk?

Overal waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt is het verplicht te onderzoeken of deze wet niet wordt overtreden. Ook bij of bestendig beheer en onderhoud kunnen er regels zijn, maar deze verschillen per provincie. Het bevoegd gezag kan hierbij advies geven over de te nemen stappen. Er moet hierbij gedacht worden aan projecten in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie. Ook de effecten van stikstofdepositie moeten hierin worden meegenomen, gezien schadelijke stikstofverbindingen (ammoniak en stikstofoxiden) vrij kunnen komen (emissie) en neerslaan in de natuur (depositie). In Nederland zijn er veel habitats die sterk stikstofgevoelig zijn en stikstofdepositie kan ervoor zorgen dat deze unieke habitats verloren gaan.

Stikstofbeleid

Op dit moment zijn alle projecten waarbij er sprake is van een stikstofdepositie van meer dan 0,0 mol/ha/jr een vergunning op de Wet Natuurbescherming benodigd. Met een stikstof berekening via de Aerius Calculator  kan nauwkeurig worden berekend wat de verwachtte stikstofdepositie voor een project is. Vertraging in de uitvoering van een project kan worden voorkomen door het vroegtijdig signaleren van de projectrisico’s van stikstof. Hoe eerder dit gebeurt, hoe makkelijker het proces zal verlopen.

Stappenplan vergunningsverlening stikstof

 1. AERIUS-berekening
  – Het berekenen van de stikstofdepositie
 2. Intern salderen
  – Vergelijking van nieuwe situatie met de oude situatie
 3. Ecologisch onderzoek; voortoets
  – Uitsluiting van significante effecten stikstof bij lage depositiewaarden
 4. Een passende beoordeling in het licht van de instandhoudingsdoelen van Natura-2000 gebieden
  – Toetsing of aantasting van de natuurlijke kenmerken zal plaats vinden
 5. Een ACD toets. In deze toets wordt er gekeken naar;
  1. Het ontbreken van Alternatieven
  2. Schade aan de kwetsbare habitattypen moet gecompenseerd worden door aanleg van nieuwe natuur
  3. Het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang
aerius calculator
aerius berekening

Stikstofberekeningen aanvragen of advies nodig? Neem gerust contact op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp