Jaaroverzicht 2019

Het jaar 2019 zit erop dus is dit een mooi moment om terug te blikken! We hebben hard gewerkt en een bijdrage geleverd aan stuk voor stuk fantastische projecten. In dit artikel lichten we een aantal hoogtepunten uit. Aan deze projecten hebben ook stagiairs van gemeente en omgevingsdienst meegewerkt, leuk dat wij hen kennis mochten bijbrengen.

Actualisatie Beheerplan Dommeldal en Gasthuiskamp

In opdracht van het Brabants Landschap hebben we een nieuw beheerplan uitgewerkt voor het natuurgebied Dommeldal en Gasthuiskamp. Het Dommeldal was ooit zeer soortenrijk, maar deze soortenrijkdom is in de afgelopen decennia  flink afgenomen door o.a. de stikstofproblematiek en overstromingen met vervuild water en de landbouw in de omgeving. Aan de hand van de adviezen in ons rapport kan op kansrijke plekken in het natuurgebied waar nog bijzondere soorten voorkomen gewerkt gaan worden aan herstel. Het mooie van rivier de Dommel is dat die nog een heel natuurlijke loop heeft. Hij meandert volop en dat biedt, samen met een verbetering van de waterkwaliteit, veel mogelijkheden om de ecologische waarde van het Dommeldal te herstellen.

SNL onderzoek De Brand

Wat een mooi onderzoek was dit. De Brand is een prachtig gebied met vochtig loofbos en hooilanden, onderdeel van het Natura 2000 gebied en Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het aantal soorten en de hoeveelheid waarnemingen die naar voren kwamen in dit onderzoek waren ongekend. Zo telden we meer dan tienduizend dagvlinders, sprinkhanen, libellen, broedvogels en planten van tientallen verschillende soorten in het onderzoeksgebied van bijna 600 hectare groot. Er waren bijzondere broedvogels bij als cetti’s zanger, roerdomp, watersnip en wespendief. En er kwamen wel 23 verschillende vlindersoorten voor, waaronder kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder. De verzamelde gegevens hebben we geanalyseerd en verwerkt in een kwaliteitsbeoordeling. Om de zes jaar SNL-onderzoek doen is een verplichting vanuit de subsidieregeling voor het beheer van natuurgebieden zoals De Brand.

Stikstofberekening Tienhoven

Dit project was een hoogstandje als het om stikstofberekeningen gaat. Het plan van onze klant om een vakantiehuis te slopen en opnieuw te bouwen in Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen had meer voeten in de aarde dan de opdrachtgever van tevoren dacht. Het gebied waar het om gaat is stikstofgevoelig en de geplande werkzaamheden overschrijden al snel de norm. We hebben op gedetailleerd niveau gekeken wanneer grenswaarden overschreden worden, en op welke punten we ‘zuiniger’ konden omgaan met stikstofdepositie. Op basis van wat wel en niet kon hebben we samen met de klant alles uit de kast gehaald om het slopen en bouwen toch mogelijk te maken. Zo wordt er o.a. gebruik gemaakt van elektrische werktuigen, zijn het aantal ritten van auto’s en vrachtwagens geminimaliseerd en zijn alternatieve aanrijroutes gebruikt.

Flora en fauna onderzoek Verlengde Meerlopad

Dit flora en fauna onderzoek starten we heerlijk buiten in IJsselstein. In het Hollandse IJsselgebied wordt de aanleg van een fietspad van ca. 1 kilometer lang voorbereid. Daarbij is het belangrijk dat de naastgelegen sloot natuurvriendelijk wordt gemaakt, dus hebben we die onderzocht op aanwezigheid van de grote modderkruiper, platte schijfhoren en heikikker. De soorten bleken in de sloot te leven dus hebben we advies gegeven over het wettelijke vervolg en hoe het bieden van alternatieven ervoor kan zorgen dat de dieren zo min mogelijk last ondervinden van de werkzaamheden. Dit advies kan uiteindelijk worden gebruikt in een ontheffingsaanvraag.

Broedvogelonderzoek provincie Zuid-Holland

Voor dit project hebben we het aantal en de verspreiding van broedvogels in kaart gebracht voor 8 recreatiegebieden in Zuid-Holland (en 6 gebieden in 2018). Uit de tellingen, in vijf vroege ochtendbezoeken tussen eind maart en half juni, kwam een zeer divers aanbod van 106 soorten broedvogels met meer dan 10.000 territoria naar voren. De recreatiegebieden kennen hoge aantallen watervogels, zangvogels en roofvogels en behoren door de afwisseling in biotoop tot de meest vogelrijke gebieden in de Provincie. De provincie gebruikt deze gegevens om te bepalen waar ze met behulp van inrichtingsmaatregelen en aanpassingen in het beheer de natuurwaarde van de parken kunnen verbeteren.

Advies natuurinclusief bouwen Ons Dorp

Met onze creativiteit en expertise hebben we voor de nieuwbouwwijk Ons Dorp een plan gemaakt op het gebied van natuurinclusief bouwen. Zo worden o.a. nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen verwerkt in de gebouwen en wordt de vogelschroot van de huizen twee dakpanlagen hoger geplaatst. Dat laatste vinden vooral huismussen interessant want zo ontstaat er ruimte in het dak waar zij kunnen broeden. Verder vormen natuurvriendelijke oevers, bloemrijke bermen en takkenrillen groene elementen die het straatbeeld van de wijk gaan bepalen. De woningen in de wijk gaan in de loop van het jaar in de verkoop.

Training Wet natuurbescherming Eigenhaard

We vinden het belangrijk dat organisaties en bedrijven op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen de Wet natuurbescherming. Zo gaven we een training aan mensen van de Amsterdamse woningcorporatie Eigenhaard. Als zij te maken hebben met verbouwingen en onderhoud weten ze nog beter hoe ze moeten handelen in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook was dit een mooie mogelijkheid om de cursisten iets bij te brengen over de verschillende mogelijkheden van natuurinclusief bouwen in hun projecten.

Ecologisch onderzoek en advies Maaspoints

Van Oord, een groot baggerbedrijf uit Rotterdam, vond het tijd om iets terug te doen voor de stad. Zo besloten ze om bijzondere plekken aan de Maas te markeren met een uitkijkpunt. Eén daarvan bevindt zich op het Eiland Brienenoord, het Waterwoud. Het eiland van Brienenoord is een bijzonder stukje natuur omdat het eiland op de grens van zoet en zout water ligt en het midden in de stad ligt, maar toch aanvoelt als wilde natuur. We hebben de natuurwaarde van het eiland onderzocht (er leven op het eiland 40 soorten broedvogels, de bever en steenmarter en veel vleermuizen) omdat de aanleg van het uitkijkpunt geen negatief effect mag hebben op beschermde soorten en het Natuur Netwerk Nederland. Ook hebben we advies geleverd over hoe de constructie zelf iets kan bijdragen aan de natuur. Zo zijn er mogelijkheden voor vestiging van vleermuizen, vogels, planten en weekdieren in het uitkijkpunt verwerkt. https://www.maaspoints.nl

Ecologisch onderzoek en advies Elzenhagen Zuid in Amsterdam Noord

Tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam Noord wordt gewerkt aan de nieuwe woonwijk Elzenhagen- Zuid ter plaatste van de huidige sportvelden. Voor dit project hebben wij onder andere vleermuisonderzoek uitgevoerd. Wij kwamen tot de conclusie dat in de naastgelegen wijk een een kolonie gewone dwergvleermuizen huist. Het gebied dat is onderzocht heeft voor deze kolonie een essentiële functie als vliegroute en als foerageergebied. Aanwezigheid van deze functies komen wij vaker tegen, maar dat een locatie echt essentieel is voor een kolonie, zien we veel minder vaak. In overleg met de gemeente kunnen we zorgen voor alternatieve routes door op de Kadedijk nieuwe bomen te planten en vleermuisschermen te plaatsen. Ook wordt er komende jaren een park op en langs de dijk ontwikkeld. Dit is voldoende voor een ontheffing waardoor de wijk gebouwd kan worden.

Ecologisch onderzoek en advies Kemperbergerweg Arnhem

Bij dit project in een mooie bosrijke omgeving wordt er een groot overheidsgebouw dat jaren leegstaat gesloopt om er vervolgens nieuwbouwwoningen en appartementen te bouwen. Uit ons onderzoek bleek dat het pand, de vijver en de ondergrondse ruimte in de tuin verblijfplaatsen zijn van onder andere een kraamkolonie gewone dwergvleermuizen en kamsalamanders. Door verschillende maatregelen te nemen is er ontheffing toegezegd voor dit project. Zo worden er volop vleermuiskasten geplaatst, wordt de kelder (een overwinteringsplek voor watervleermuizen en franjestaarten) met een luik afgesloten en wordt de vijver waar de kamsalamander inzit zorgvuldig schoongemaakt. Het leuke van dit project is dat bewoners vol enthousiasme bijdragen aan het plaatsen van de kasten en open staan voor de maatregelen om de natuurwaarde te behouden.

800 kasten geleverd en geplaatst

In kader van het klimaatakkoord heeft woningcorporatie Eigenhaard in Amsterdam/Amstelveen besloten een groot aantal huurwoningen te isoleren. Goed voor het klimaat, maar minder goed voor vleermuizen, die vindt juist in een slechtere, oude muur een ideale verblijfplaats. Om vleermuizen, maar ook de gierzwaluw en huismus, alternatieven te bieden hebben we voor dit project ca. 800 kasten opgehangen rondom de verschillende projectlocaties. Een veelzijdige opdracht: van afstemming met bewoners tot diverse interviews. Beluister hier een interview bij Vroege Vogels op Radio 1 over dit project.