Hoogtepunten SNL-monitoring 2017

In 2017 hebben wij diverse prachtige natuurgebieden in Nederland mogen onderzoeken in het kader van SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). In totaal hebben wij ruim 4600 hectare natuurgebied in verschillende provincies onderzocht op de aanwezigheid van verschillende soortgroepen en vegetatietypen. In dit artikel een overzicht van de hoogtepunten van ons veldonderzoek.

Waarom SNL-monitoring

Om de kwaliteit van Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland te bepalen voert Ecoresult B.V. in opdracht van terreinbeheerders ecologisch onderzoek uit. Deze zogenoemde SNL-monitoringen vinden plaats voor een groot aantal soortgroepen: planten, (broed)vogels, dagvlinders, sprinkhanen en libellen. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de bos- en vegetatiestructuur en worden vegetatiekarteringen uitgevoerd. De aangetroffen kwaliteit en kwantiteit in een natuurgebied zegt veel over het gevoerde beheer en natuurpotenties in het natuurterrein. Op basis van de monitoringsresultaten wordt het beheer geëvalueerd.

[2cols]

 [/2cols][2cols_last][/2cols_last] Tijdens de veldonderzoeken in 2017 hebben wij veel verschillende gebieden onderzocht. Van duinen tot graslanden en van vennen tot bosrijke gebieden. Deze veelzijdigheid maakt het naast interessant ook erg leuk om dit onderzoek uit te voeren. Wij hebben dan ook met veel plezier door deze mooie natuurterreinen gelopen.

 

Hoogtepunten veldonderzoek

Tijdens onze monitoring in diverse Nederlandse provincies hebben wij op meerdere locaties bijzondere soorten waargenomen. Bij het onderzoek naar broedvogels waren een aantal mooie ontdekkingen. Zo werd er op de Loonse en Drunense Duinen voor de eerste keer een (succesvol) broedgeval van een raaf waargenomen! In Zuid-Holland werd een opvallend hoog aantal baardmannen en veldleeuweriken vastgesteld. En in de Soerensche Broek (provincie Gelderland) is voor de eerste keer een zingende grauwe klauwier aangetroffen.

[2cols] [/2cols][2cols_last][/2cols_last]

Een ander hoogtepunt was de broedvogelkartering op Tiengemeten. Er werden maarliefst 90 soorten broedvogels waargenomen met een gezamenlijk aantal van ruim 5200 territoria. Bijzonder waren onder andere nestbouw van de zeearend, een broedgeval van de graszanger en territorium van een roodmus.

Daarnaast zijn er ook bijzondere waarnemingen geweest van andere faunagroepen die wij onderzochten, zoals een mooi aantal argusvlinders, een nieuwe plek voor de groene glazenmaker in Zuid-Holland, grote dichtheden van het bruin zandoogje in Brabant Noord Oost, een nieuwe populaties van moerassprinkhanen en enkel leuke akkers met fraaie akkerflora.
Ook hebben wij bijzondere plantensoorten en vegetaties geïnventariseerd zoals natte schraallanden in Brabant Noord Oost, dotterbloemhooilanden in Zuid-Holland en polders met zoute kwel in Noord-Holland.

Specialistische kennis en aanpak

De ecologen van Ecoresult B.V. hebben veel ervaring in het monitoren van alle in het kader van SNL te onderzoeken soortgroepen en vegetatietypen. U krijgt bij Ecoresult B.V. een specialistisch aanspreekpunt voor uw SNL-monitoring. Uw contactpersoon hiervoor is Tim Breur: timbreur@ecoresult.nl of 0683661029.