Vogelbroedseizoen gestart

Tijdens werkzaamheden moet altijd rekening worden gehouden met broedende vogels. Vogelnesten die in gebruik zijn vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze nesten mogen niet worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen en verstoord.

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Als indicatie gaat het om de periode 15 maart – 15 augustus. Als werkzaamheden in deze periode worden uitgevoerd, dient voorafgaand hieraan een check op broedende vogels worden uitgevoerd. Als broedende vogels aanwezig zijn, mogen de werkzaamheden pas worden gestart zodra het nest niet meer door de vogel (incl. de jongen) wordt gebruikt. Maar let op: ook buiten deze periode kunnen vogels broeden. Ook dan is voorgaande van toepassing.

Jaarrond beschermde vogelnesten

Van 15 vogelsoorten zijn de nesten / vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 1-4 van de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. Soorten van deze lijst zijn onder andere de Huismus, Gierzwaluw, Roek en de Steenuil.

Daarnaast zijn van 34 vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd als hier een zwaarwegende ecologische reden voor is. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 5. Soorten van deze lijst zijn onder andere de Huiszwaluw, Grote Bonte Specht en de Bosuil.

Als werkzaamheden schadelijke effecten hebben op jaarrond beschermde nesten zullen mitigerende maatregelen moeten worden uitgevoerd. Dit is nodig om schadelijke effecten te voorkomen, zodat de Flora- en faunawet niet wordt overtreden.

Ecoresult doet broedvogelonderzoek, bepaalt effecten, toetst aan natuurwetgeving en stelt mitigatieplannen op. Wij zijn u graag van dienst.