Vleermuisprotocol 2017

Recent is het vleermuisonderzoek weer van start gegaan. Van 15 mei tot 15 juli en van 15 augustus tot 1 oktober gaan wij weer op zoek naar alle 16 in Nederland voorkomende vleermuissoorten. Bij dit flora en fauna onderzoek wordt het vleermuisprotocol 2017 als leidraad gehanteerd. Wat dit precies inhoudt? Je leest het hier.

Vleermuisonderzoek is essentieel

Vleermuizen hebben een belangrijke rol binnen ons milieu. Zo eten ze bijvoorbeeld veel insecten. Veel vleermuissoorten zijn sterk afhankelijk van onze menselijke leefomgeving omdat zij overdag graag verblijven in gebouwen.

Ruimtelijke ingrepen, zoals de renovatie of sloop van een gebouw, kunnen daarom grote schadelijke effecten hebben op vleermuizen. Dit kunnen effecten zijn op vliegroutes en foerageergebied, of effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen. Alle in ons land voorkomende vleermuissoorten worden beschermd door de Wet natuurbescherming. Bij bepaalde handelingen is het dus mogelijk dat de wet overtreden wordt. Het is dus belangrijk dat er goede en eenduidige informatie beschikbaar is over de aanwezigheid van vleermuizen in een gebied. Door het vleermuisprotocol bij vleermuisonderzoek te volgen is dit goed te inventariseren. En dat is precies de reden waarom dit vleermuisprotocol zo belangrijk is.

Doel van het vleermuisprotocol

Het protocol beschrijft per vleermuissoort het onderzoek dat nodig is om de aanwezigheid vast te stellen. Zo geeft het onder andere richtlijnen over het aantal bezoeken, het onderzoeksmoment (avond/nacht/vroege ochtend), en de onderzoeksperiode. Het dient als hulpmiddel voor deskundige vleermuisonderzoekers en beoordelaars van vleermuizenonderzoek.

Met het protocol is het mogelijk om functies van gebieden voor soorten vleermuizen efficiënt en effectief vast te stellen. Het is opgesteld om het onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer dit ecologische werkprotocol in de basis is gevolgd, is voldoende inspanning geleverd om aan- of afwezigheid van vleermuizen aan te tonen. Het protocol is echter niet leidend. Afwijken is mogelijk, mits goed beargumenteerd.

Toepassing van het protocol

Het vleermuisprotocol is een kwaliteitsstandaard voor de vleermuisinventarisaties die in het kader van ruimtelijke ontwikkeling vaak uitgevoerd moeten worden. Het wordt gezien als hulpmiddel voor ecologisch ervaren vleermuiswaarnemers. Ecoresult B.V. voert al het vleermuisonderzoek dan ook uit volgens het vleermuisprotocol.

Wil je zelf een keer met ons op te stap om vleermuizen te tellen en om te zien wat ons werk nu precies inhoudt? Super leuk! Neem dan contact met ons op.

Wij geven u graag vrijblijvend informatie over vleermuisonderzoek voor uw project. Neem daarvoor contact op met onze vleermuisdeskundige Anton van Meurs.

Contactgegevens:
Anton van Meurs
E: antonvanmeurs@ecoresult.nl
T: 06 536 33 028