Vleermuis- en vogelonderzoek rondom Oosterhout

Hoe breng je 199 hectare in kaart? Natuurmonumenten huurde ons in voor een grootschalig vleermuis- en vogelonderzoek in de bossen rondom Oosterhout (Noord-Brabant). De te onderzoeken gebieden omvatten het grootste gedeelte van Oosterheide, het bosrijke gebied Galgenveld en de randzone van landgoed De Meerberg, samen goed voor ruim 199 hectare grond.

BMP-methode

2015-05-04 07.39.22De aanwezigheid van de vogels werd onderzocht volgens de BMP-methode. Bij deze methode worden alle vogels die zich in een vastomlijnd gebied territoriaal gedragen, in kaart gebracht. Het vertonen van territoriaal gedrag wijst er immers op, dat de vogel in kwestie broedvogel is of zou kunnen zijn. Aan het einde van het broedseizoen worden de waarnemingen vervolgens herleid tot statistieken: zowel het aantal territoria als het aantal broedparen per soort wordt op deze manier vastgesteld.

Oosterheide, Galgenveld en de Meerberg blijken tezamen ruim 54 vogelsoorten en 1893 territoria te herbergen, waarbij de roodborst (227 paartjes), de vink (196 paartjes) en de koolmees (178 paartjes) de top-3 vormden. Ook 16 paar appelvinken, 2 paar ijsvogels, 5 paar haviken, 5 paar buizerds en 4 paar zwarte spechten vonden er hun thuis.

Vleermuisstand

De vleermuisstand was eveneens mooi te noemen: het onderzochte gebied bleek maar liefst 6 soorten vleermuizen te herbergen. Er is één kolonieboom van de gewone grootoorvleermuis gevonden en meerdere paarverblijfplaatsen van zowel de rosse vleermuis als de gewone grootoorvleermuis. De andere waargenomen soorten zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger.

Bekijk voor meer informatie over vleermuizen en vogels de volgende twee pagina’s: vleermuisonderzoek en vogelonderzoek.