SNL-plantenmonitoring op Texel

In 2016 mochten wij op het prachtige waddeneiland Texel een SNL-plantenmonitoring uitvoeren. Onderzochte gebieden waren onder andere de Polder Waal en Burg, Dijkmanshuizen, Utopia en De Bol. Naast wat inhoudelijke toelichting in dit blog ook sfeerfoto’s van de fraaie planten die we met regelmaat in grote aantallen hadden.

SNL Subsidie

Via het SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) verlenen provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen. Wanneer terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten, subsidies ontvangen voor een gebied zijn zij verplicht om eens in de 6 jaar de natuurkwaliteit te monitoren.

Het totale SNL-pakket bevat qua soortgroepen: flora, broedvogels, libellen, dagvlinders en sprinkhanen.

[2cols]
Brede Orchis

O.a. brede orchis

[/2cols][2cols_last]
Ecoresult Texel

Harlekijn, pijptorkruid en moeraswespenorchis

[/2cols_last]

Monitoring planten

Iedere provincie heeft een Natuurbeheerplan. In dit beheerplan is voor ieder perceel een natuurbeheertype vastgelegd. Aan dit natuurbeheertype zijn een aantal criteria gekoppeld waaraan het gebied kwalitatief moet (gaan) voldoen.

Zo heeft ieder natuurbeheertype zijn eigen kwalificerende soorten op het gebied van flora en/of fauna. Deze geven aan hoe de situatie in het gebied is. Hoe meer kwalificerende soorten, hoe hoger de gewenste kwaliteit. Door het uitvoeren van monitoring kan de natuurkwaliteit worden bepaald.

[2cols]

De Bol

[/2cols][2cols_last]

Addertong en behaarde boterbloem

[/2cols_last]
Tijdens een monitoring doorlopen wij het grasland fijnmazig en noteren we alle waarnemingen van de te onderzoeken flora cf. de randvoorwaarden die aan dit type veldonderzoek zijn gesteld.

Waarnemingen

Op Texel waren de onderzochte natuurbeheertypen Vochtig hooiland (N10.02), Zilt- en overstromingsgrasland (N12.04) en Vochtig weidevogelgrasland (N13.01). Tijdens de monitoring zijn 800 hectare terrein onderzocht en zijn er ca. 11.000 waarnemingen gedaan. Een aanzienlijk deel hiervan betrof orchideeën zoals brede orchis, gevlekte orchis en harlekijn.