Jaaroverzicht Ecoresult 2020

Ondanks dat het jaar 2020 door het COVID-19 virus totaal anders is verlopen dan we ooit hadden kunnen bedenken, hebben we met het team van Ecoresult gewerkt aan mooie projecten. Tijd voor een terugblik op enkele projecten!

Waterspitsmuis

Waterspitsmuis

Voor een ontwikkeling hebben we muizenonderzoek uitgevoerd in een smalle rietgang in Alphen aan den Rijn. Uit de Quickscan flora en fauna bleek dat het gebied geschikt was voor de waterspitsmuis dus moest daar aanvullend onderzoek gedaan worden. Dit deden we met behulp van in totaal 44 vallen die we gedurende de onderzoeksperiode twee keer per dag hebben gecontroleerd. Drie ochtenden op rij was het raak en bij de laatste controle troffen we zelfs twee waterspitsmuizen aan. Bijzonder, ook omdat enkele collega’s deze soort nog nooit hadden gezien.

Marteronderzoek UMC Amsterdam

In opdracht van BWZ Ingenieurs hebben we onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van marters in een gebied naast UMC Amsterdam. In het gebied wordt een waterberging gerealiseerd. We hebben op verschillende plekken wildcamera’s en mostelakasten geplaatst. Al snel vonden we op de beelden een wezel in een van de kasten! Een hoogtepunt want het was voor het eerst dat we deze soort aantroffen in een mostelakast (een kast die bedoeld is voor de kleinste martersoorten). Bij de bouw van de waterberging wordt rekening gehouden met de wezel met behulp van natuurvriendelijke oevers, takkenrillen en mantelzoomvegetatie.

Wezel

Broedvogelinventarisaties in bosgebieden Breda

In opdracht van bosgroep Zuid-Nederland hebben we een vogelonderzoek uitgevoerd in de bosgebieden rondom Breda en broedvogels geteld met als doel om de SNL-kwaliteit van de bossen te bepalen. In totaal hebben we vijf rondes door de gebieden gelopen. Daar begonnen we half maart mee omdat dan de spechten actief worden en de laatste ronde liepen we eind juni omdat de trekvogels dan terug zijn uit Afrika. De hoeveelheid broedvogels zegt veel over de kwaliteit van een natuurgebied. Zo hebben we in de Chaamse Landgoederen alle spechtensoorten gevonden. Voor zo’n groot gebied is dat bijzonder. Van de middelste bonte specht vonden we zelfs 15 territoria. Een goede ontwikkeling want 10 jaar geleden zat die soort er nog niet.

Middelste bonte specht

Ontheffingsaanvraag Alblasserdam

Bij Ecoresult hebben we veel te maken met ontheffingsaanvragen van de Wet natuurbescherming. We schrijven ze en dienen ze in bij de provincie. Daarbij komt het vaak voor dat er nog aanvullende vragen worden gesteld voordat de ontheffing wordt afgegeven. Bij een aanvraag afgelopen zomer die we deden voor de renovatie van vier flats in Alblasserdam was dit echter niet het geval. De aanvraag werd direct verleend, een mooi hoogtepunt!

Slechtvalknest Erasmus MC

In opdracht van Erasmus MC hebben we een onderzoek naar vleermuizen en slechtvalken gedaan rond het oude gebouw van het ziekenhuis dat wordt gesloopt. Het was bekend dat er een slechtvalk zat die het dak van het gebouw gebruikte om te posten, rusten en jagen. De ontheffing voor de sloop is verleend omdat we kasten op blijvende daken hebben geplaatst om de vogels alternatieven te bieden. Op een van de daken waar de letters ‘Erasmus MC’ staan hebben we ook een kast neergezet en die was binnen een paar weken in gebruik. Het resultaat twee jongen: een mannetje en een vrouwtje.

De slechtvalkkast geplaatst op het Erasmus MC

 

Eén van de twee slechtvalkjongen, een mannetje

Eigen Haard

Van februari tot en met april hebben we quickscans gedaan voor 313 complexen van Woningstichting Eigen Haard. Een omvangrijk project in en rondom Amsterdam waar we met vier collega’s aan hebben gewerkt. Bij het gros van de complexen ging het om onderhoudswerk dus hebben we vooral gekeken naar welke gevolgen het plaatsen van steigers heeft op de aanwezige natuurwaarden. In een aantal gevallen was daarvoor aanvullend onderzoek nodig. Maar het merendeel kon meteen worden uitgevoerd omdat voorzorgsmaatregelen mogelijk waren.

Insectenonderzoek Maasuiterwaarden

Voor Natuurmonumenten hebben we in het kader van SNL-monitoring de uiterwaarden van de Maas onderzocht op dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Zeker in het voorjaar zijn dat prachtige, robuuste stukken natuur waarvan een aantal gebieden normaal gesproken niet toegankelijk is. Bij de inventarisatie van de SNL-soorten bleek het voor het bruin blauwtje een goed jaar te zijn met veel waarnemingen bij Waalwijk, Hedel en Haren. De argusvlinder werd meerdere keren waargenomen in de Waalwijk – Gansooiensche Uiterwaard (dit gebied is helaas ontoegankelijk) en de rivierrombout deed het goed in De Koornwaard bij Empel. Een nieuwe ontdekking was de moerassprinkhaan in het gebied bij Ammerzoden en we kwamen meerdere territoria en nesten tegen van mooie vogelsoorten als de boomvalk en patrijs.

Rivierrombout

Muizenonderzoek Ronde Venen

Het jaar mochten we afsluiten met twee mooie muizenonderzoeken in de Ronde Venen. Dit kon alleen maar vanwege het opvallende warme weer in december. We hebben gekeken naar de aanwezigheid van waterspitsmuis en Noordse woelmuis in twee deelgebieden. De beide doelsoorten hebben wij (helaas) niet gevonden, maar wat hebben we genoten van de dwergmuizen. Het record van het hoogste aantal gevangen dwergmuizen in één dagdeel is zelfs 17! Overige muizen die zich in veel mindere mate lieten vangen waren bijvoorbeeld dwergspitsmuis, bosmuis en rosse woelmuis. Het onderzoek is wel ten koste gegaan van een aantal natte voeten en zelfs een medicinale bloedzuiger.

Dwergmuis