ontheffing wet natuurbescherming

Omgevingsvergunning natuuractiviteiten

Wilt u een Omgevingsvergunning voor een natuurgerelateerde activiteit aanvragen? Ecoresult B.V. heeft alle kennis in huis om u op ecologisch gebied bij te staan. Wij begeleiden u graag bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit of een Natura-2000 activiteit en het proces er naar toe.

Heeft u of uw bedrijf zelf niet de ecologische vaardigheden op zak om een omgevingsvergunning voor natuuractiviteiten op de juiste manier aan te vragen? Ecoresult B.V. ondersteunt u hier graag bij. Met onze ervaring in de praktijk en onze goede kennis van de Omgevingswet (en voorheen de Wet natuurbescherming) zijn wij de ideale partij om u te assisteren. Zo kan het zijn dat u naast een omgevingsvergunning ook een ecologisch werkprotocol en ecologische werkbegeleiding nodig heeft. Dit is iets wat onze deskundigen voor u van A tot Z zullen regelen.

Omgevingsvergunning natuuractiviteiten

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgenomen in de Omgevingswet. In het stelsel van de Omgevingswet staat vast hoe de natuur (flora en fauna en beschermde gebieden) in Nederland beschermd moet worden. Hoe het natuurbeleid er concreet uitziet, wordt op provincieniveau bepaalt. Natuurbeschermingsrecht richt zich op de Nederlandse natuur – en dan vooral om de beschermde dier- en plantensoorten te beschermen – te waarborgen op een gezond populatieniveau.

De natuuronderdelen van de Omgevingswet zijn geldig voor iedereen in Nederland, waardoor u er met het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling of zelfs (planmatig) onderhoud hoogstwaarschijnlijk mee te maken gaat krijgen. Van de 36.000 soorten wilde plant- en diersoorten vallen er ongeveer 500 onder de bescherming van de Omgevingswet. Daarnaast geldt ook nog een aanvullende specifieke zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. Hoe aan deze zorgplicht wordt voldaan dient ook schriftelijk vastgelegd te worden.

Het is verboden om een natuuractiviteit (flora- en fauna-activiteit, Natura 2000-activiteit of het vellen van houtopstanden) uit te voeren zonder een omgevingsvergunning. Onder bepaalde strikte eisen mogen er middels een dergelijke omgevingsvergunning negatieve effecten op beschermde soorten of gebieden veroorzaakt worden. Deze eisen zijn bijvoorbeeld het creëren van alternatief leefgebied, het dak weer geschikt maken voor vogels en vleermuizen na dakisolatie of werken buiten een hele kritische periode zoals het broedseizoen.

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet natuurbescherming. Ook in de Omgevingswet worden drie verschillende beschermingsregimes onderscheiden, met elk hun eigen verbodsbepalingen. De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Nieuw in de Omgevingswet is de specifieke zorgplicht, een aanvulling op de algemene zorgplicht die ook in de Wet natuurbescherming bestond. Hoe er wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Wat is een omgevingsvergunning voor natuuractiviteiten?

Wanneer u wilt gaan bouwen, verbouwen of iets anders wilt gaan realiseren op Nederlandse bodem, moet u rekening houden met de kaders van de Omgevingswet. Hieronder valt ook de natuur in Nederland. Soms moeten er extra stappen ondernomen worden om de Omgevingswet te volgen. Via het Omgevingsloket kan er een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor activiteiten die de natuur betreffen. Deze activiteiten kunnen bestaan uit Natura 2000-activiteiten, flora- en fauna-activiteiten en/of activiteiten die te maken hebben met houtopstanden.

Meestal is de provincie het bevoegd gezag dat besluit of er een omgevingsvergunning voor natuuractiviteiten wordt verleend.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning voor natuuractiviteiten nodig?

U heeft een omgevingsvergunning voor natuuractiviteiten nodig wanneer de volgende voorwaarden voor uw project aan de orde zijn:

  • Er zijn beschermde flora en fauna aanwezig, uw plangebied ligt binnen een beschermd gebied en/óf er is binnen uw plangebied een beschermde houtopstand aanwezig.
  • De werkzaamheden die u gaat uitvoeren hebben een negatief effect op deze beschermde natuurwaarden die niet voorkomen kunnen worden.

De aanvraag voor zo’n omgevingsvergunning doet u bij het Omgevingsloket. Bovenstaande voorwaarden staan verder uitgewerkt in het hierna volgende stappenplan.

Vraag nu een offerte aan

Zo ziet de omgevingsvergunning procedure er uit:

Bent u benieuwd of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw ontwikkeling en zo ja, hoe dit proces er uit ziet? De ecologische deskundigen van Ecoresult B.V volgen hiervoor het onderstaande stappenplan.

Stap 1: We controleren of er beschermde en bedreigde soorten aanwezig kunnen zijn in of rondom het plangebied

Beschermde dier- en plantensoorten kunnen op veel verschillende plekken voorkomen. Ook bij het slopen en verbouwen van bebouwing moet u rekening houden met de gevolgen voor de leefomgeving van de beschermde dier- en plantsoorten.

Tijdens het ecologisch onderzoek gaan onze experts op zoek naar beschermde soorten of aanwezigheid van beschermde gebieden. Indien beschermde flora en fauna binnen het plangebied aanwezig (kunnen) zijn, zullen wij nader onderzoek uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld een vleermuisonderzoek zijn als uw gebouw wordt gesloopt of een broedvogelonderzoek als u bomen wilt kappen. Ook wordt tijdens het onderzoek gekeken of de werkzaamheden een (negatief) effect hebben op beschermde natuurgebieden of beschermde houtopstanden. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage. Zijn er geen beschermde soorten of effecten op beschermde gebieden? Dan is een omgevingsvergunning op voorhand niet nodig.

Blijkt uit het onderzoek dat er beschermde soorten en/of gebieden aanwezig zijn, dan gaan wij verder met stap 2.

ontheffing wet natuurbescherming.

Huismussen zijn beschermde vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn.

Stap 2: Hebben de werkzaamheden invloed op natuuronderdelen van de Omgevingswet?

Als de ecologen tijdens stap 1 hebben vastgesteld dat beschermde natuurwaarden aanwezig zijn, zullen wij de mogelijke negatieve effecten exact in kaart brengen en hier passend advies op geven.

Enkele voorbeelden waarbij een negatief effect op kan treden:

  • U gaat het dak vervangen en er zijn nesten van huismus aanwezig.
  • U gaat de spouwmuur isoleren en er zijn verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig.
  • U wilt bomen gaan kappen maar hierin is een nest van een buizerd aanwezig.

Indien uit stap 1 en stap 2 blijkt dat beschermde natuurwaarden aanwezig zijn én negatieve effecten niet kunnen voorkomen is een omgevingsvergunning nodig, dan gaan wij verder met stap 3.

Heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw werkzaamheden? Dat is fijn! Echter heeft u nog steeds te maken met de Omgevingswet. Zo is iedereen in Nederland verplicht om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren te voorkomen. De zorgplicht is in de Omgevingswet uitgebreid met een specifieke zorgplicht voor natuurgebieden, soorten en houtopstanden. Deze zorgplicht is bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbaar, dus schriftelijke vastlegging van het voldoen aan de specifieke zorgplicht is belangrijk. In onze rapportages wordt de toetsing aan de specifieke zorgplichten meegenomen.

Stap 3: Een Omgevingswet voor natuuractiviteiten en passende maatregelen om de schade te verkleinen

Is er uit het onderzoek toch gebleken dat er schade wordt aan gebracht aan de beschermde soorten, houtopstanden en/of gebieden in Nederland? Dan dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

Om deze vergunning te kunnen krijgen moet u voldoen aan verschillende eisen. Ecoresult kan u ondersteunen bij het opstellen en aanvragen van de omgevingsvergunning en het volgen van de verplicht maatregelen. Mogelijk kan de werkwijze op een dergelijke manier worden aangepast dat schade is te overzien. In dat geval kan worden gewerkt met een ecologisch werkprotocol wat Ecoresult voor u kan opstellen.

Is een omgevingsvergunning noodzakelijk? Dan nemen wij dit proces graag voor u uit handen zodat u straks zorgeloos kunt gaan bouwen aan uw droomproject.

Pas op, een omgevingsvergunning krijgt u niet zomaar! Bij de aanvraag van de vergunning dient u duidelijk te maken wat het wettelijk belang is van de werkzaamheden en dat er geen andere oplossing mogelijk is. Ook moet er worden voldaan aan andere eisen. U bent verplicht om de beschermde soorten en/of gebieden te compenseren of mitigeren door bijvoorbeeld alternatief leefgebied te maken. Ook moet u werken met een ecologisch werkprotocol.
ontheffing wet natuurbescherming

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u of uw bedrijf zelf niet de ecologische vaardigheden op zak om een omgevingsvergunning voor natuuractiviteiten op de juiste manier aan te vragen? Ecoresult B.V. ondersteunt u hier graag bij. Met onze ervaring in de praktijk en onze goede kennis van de Omgevingswet zijn wij de ideale partij om u te assisteren. Zo kan het zijn dat u naast een vergunning ook een ecologisch werkprotocol en ecologische werkbegeleiding nodig heeft. Dit is iets wat onze deskundigen voor u van A tot Z zullen regelen.

Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht

Kringloopweg 22
3343 LR Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp