Visonderzoek Gemeente Sliedrecht

Aanleiding

Begin april 2012 heeft Ecoresult een visonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de kleine modderkruiper en bittervoorn in twee watergangen in de gemeente Sliedrecht. Beide soorten zijn onder de Flora- en faunawet beschermd, respectievelijk in tabel 2 en 3. Aanleiding voor het visonderzoek was de uitkomst van een door ons uitgevoerde ecologische quickscan. Hierbij werden de relatief smalle, soms met waterplanten begroeide, watergangen tijdens het veldbezoek beoordeeld als potentieel redelijk tot geschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor de bittervoorn en kleine modderkruiper.

Resultaten

Het visonderzoek is deels wadend en deels vanaf de kant uitgevoerd met behulp van een waadpak en een RAVON schepnet. Hierbij is onderzoek gedaan naar het voorkomen van beide vissoorten en welke functie de watergang voor de soorten vervult. Tevens is onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoetwatermosselen, waar de bittervoorn voor zijn voortplanting van afhankelijk is. Behalve de watergangen direct aan het complex zijn ook enkel watergangen in de omgeving bemonsterd die onderdeel zijn van hetzelfde watersysteem. Tijdens het onderzoek zijn in het plangebied daadwerkelijk kleine modderkruiper en bittervoorn aangetroffen! Ook werden zeelt en blankvoorn gevangen. De kleine modderkruiper is in beide watergangen in verschillende leeftijdsklassen aangetroffen. Eén watergang is geschikt als zomer-, winter- en voortplantingshabitat. De andere watergang enkel als winterhabitat en matig geschikt als zomerhabitat. De watergangen gelegen binnen het plangebied zijn voor bittervoorn ongeschikt als essentieel winter-, zomer-, of voortplantingshabitat.

Conclusie

Uit de effectbeoordeling blijkt dat een negatief effect te verwachten is op de kleine modderkruiper. Er wordt op basis van de aangekondigde werkzaamheden geen negatief effect op de bittervoorn verwacht. Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een mitigatieplan. Hierin worden maatregelen beschreven die tijdelijke en blijvende schadelijke effecten op de kleine modderkruiper voorkomen. De maatregelen focussen zich op de inrichting van nieuwe waterpartijen die in het plangebied worden aangelegd. In het mitigatieplan worden ook maatregelen benoemd die effecten op andere dieren en planten voorkomen.