SNL-onderzoek Brabants Landschap

In opdracht van het Brabants Landschap hebben we SNL-onderzoek gedaan voor drie natuurgebieden in de buurt van Tilburg; Annanina’s Rust, Rovertse Heide en Gorp de Ley. Door de vele hoogtepunten in het soortenonderzoek zijn de kwaliteitsbeoordelingen voor deze gebieden erg goed.

Terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap krijgen subsidie vanuit het rijk om hun natuurgebieden te beheren. Om die subsidie te krijgen is het nodig om de gebieden om de zes of drie jaar te monitoren. Hierbij wordt gecheckt of de ambities voor het gebied worden gehaald aan de hand van de dier- en plantsoorten die horen bij de verschillende beheertypes.

Verschillende beheertypes

Bij deze opdracht hadden we te maken met drie heel verschillende beheertypes. Annanina’s Rust valt onder kruidenrijk grasland met schrale hooilanden en bos, Rovertse Heide is een groot heideterrein met bos en Gorp de Ley wordt gezien als moerasland met hooilanden en bos.

Soortgroepen

Voor ieder gebied hebben we de verschillende soortgroepen zoals planten, insecten en vogels die daarbij horen onderzocht. Bij alle drie kwamen we daar tot mooie aantallen en ontdekkingen.

  • Annanina’s Rust: hier vonden we een mooie mix van zowel weide- als bosvogels. Met in het Diessens Broek hoogtepunten als grote karekiet, meerdere broedparen watersnip en grutto. En in het bos konden we alle soorten spechten noteren.
  • Rovertse Heide: ook hier een mix van heide- en bosvogels. Zo vonden we op de heide een mooi aantal broedparen veldleeuwerik, graspieper en roodborsttapuit en in het bos waren wespendief, wielewaal en fluiter de hoogtepunten.
  • Gorp de Ley: vooral het achttal kwalificerende dagvlindersoorten is hoog en verrassend met bont dikkopje en groentje als opmerkelijke soorten. Verder is in dit gebied een mooi aantal klokjesgentiaan gevonden.

Beheeradvies

Aan de hand van deze resultaten hebben we een beheeradvies geschreven voor het Brabants Landschap. Daarbij kijken we of het verstandig is om het beheertype te veranderen, gebieden te verschralen of juist te vernatten. Bij deze drie gebieden is het bosbeheer erg goed geregeld dus was ons advies dit te continueren. Verder hebben we geadviseerd om een aantal droge heidegebieden van de Rovertse Heide te veranderen naar vochtige heide zodat het aantal kwalificerende soorten die bij dat type horen ook meegeteld kunnen worden. Daarnaast vonden we op sommige plekken veel exoten dus hebben we manieren aangedragen om die soorten actief te bestrijden. En een aantal vochtige hooiland gebieden van Annanina’s Rust waren droog dus hebben we aangegeven dat het handig is om daar vernattingsmaatregelen te nemen.

Wil je meer weten over SNL-onderzoek, of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op!