Ecologisch werkprotocol nieuwbouwlocatie te Vught

In 2013 heeft Ecoresult een ecologisch werkprotocol opgesteld voor de herontwikkeling van een terrein te Vught. Binnen dit terrein wordt vanaf dit voorjaar een deel van de bebouwing gesloopt, worden meerdere bomen gekapt, een poel gedempt en wordt vervolgens het terrein opnieuw ingericht en bebouwd.

Op basis van het vooronderzoek naar flora en fauna bleek dat er in het plangebied sprake was van de aanwezigheid van beschermde fauna: een jaarrond verblijfplaats van gewone dwergvleermuis, een verblijfplaats van eekhoorn en 5 voortplantingsplaatsen van huismus.

Wat is een ecologisch werkprotocol?

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen worden om schadelijke effecten van planontwikkeling en planuitvoering op flora en fauna te voorkomen. Ook geeft het werkprotocol een handreiking voor de werkwijze wanneer beschermde flora en fauna toch worden aangetroffen. Er staat onder andere in vermeld: in welke periode gewerkt moet worden, welke maatregelen worden genomen, wie verantwoordelijk is, wanneer begeleiding door een deskundige noodzakelijk is en wie die deskundige is.

Het werkprotocol geeft aan hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Een ecologisch werkprotocol wordt opgesteld voor alle soorten, dus niet enkel voor beschermde soorten. Primair geeft een ecologisch werkprotocol invulling aan de zorgplicht (conform artikel 2 van de Flora- en faunawet). Daarnaast kunnen er extra maatregelen worden benoemd voor beschermde functionele leefgebieden voor beschermde soorten (artikel 11 Flora- en faunawet). Op basis van een ecologisch werkprotocol kan begeleiding worden uitgevoerd.

Gewone dwergvleermuis

Omdat er sprake is van de aanwezigheid van een jaarrond vaste rust- en verblijfplaats van gewone dwergvleermuis werden binnen het gehele plangebied ruim 4 maanden voor de sloop 16 vleermuiskasten als tijdelijk alternatief opgehangen aan diverse gebouwen. In het ecologisch werkprotocol zijn de locaties voor de kasten nauwkeurig omschreven met een overzichtskaart en foto’s.

Twee weken voorafgaand aan de sloop van de bebouwing werden de verblijfplaatsen van de vleermuizen ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. Dit vond plaats door de spouwmuur en andere delen van de bebouwing (zoals de boeiboorden, rolluiken en zonweringen) open te breken, waardoor tochtwerking werd gecreëerd.

In de nieuwbouw worden meerdere verblijfplaatsen als blijvend alternatief aangebracht, hetzij door inbouwkasten, hetzij door ruimtes in de spouwmuren open te houden voor vleermuizen. Lees op onze pagina vleermuizenonderzoek meer over onze aanpak.

Eekhoorn

In het plangebied is een locatie aanwezig die gebruikt wordt als verblijfplaats voor eekhoorns. Deze boom stond op de nominatie gekapt te worden. De boom moest dus op een geschikt moment worden weggehaald, voorafgaand aan het seizoen waarin de jongen geboren worden en de eekhoorns hun jongen zogen en voorafgaand aan het broedseizoen van vogels.

Een maand voor het rooien zijn verspreid over het plangebied in boomgroepen zes vervangende nestgelegenheden voor de eekhoorn aangebracht middels eekhoornwoningen van Vivara.

Huismus

Op het terrein zijn 5 voortplantingsplaatsen en functioneel leefgebied aangetroffen. Hierdoor was het nodig om 15 huismuskasten op te hangen als tijdelijk alternatief. In de nieuwbouw worden 15 permanente huismusverblijven aangebracht. Daarnaast wordt in het landschappelijk ontwerp rekening gehouden met de eisen die de huismus stelt aan zijn habitat.

Overige soorten

Binnen het plangebied was een poel aanwezig. Deze is onder begeleiding van onze ecologisch adviseur leeggepompt, leeggevist en gedempt. Twee bruine kikkers werden gevangen en overgebracht naar de naastgelegen watergang.