Beschermde soorten binnen de nieuwe Wet natuurbescherming [Update 04-01-2017]

Het kabinet heeft de drie eerdere natuurwetten (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet) sinds 1 januari 2017 samengevoegd tot een wet; de Wet natuurbescherming. Deze wet pleit voor een natuur die midden in de samenleving thuis hoort en sluit aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet.

Voorheen werden de drie natuurwetten uitgevoerd en gehandhaafd door de rijksoverheid. Bij de nieuwe Wet natuurbescherming ligt de verantwoording bij de provincies. Zij hebben ieder een eigen natuurbeleid vastgelegd die correspondeert met de nieuwe wet.

Het beleid hoe de natuur uitgevoerd en gehandhaafd wordt kan verschillen per provincie. Vanuit het rijk zijn wel een aantal kaders gesteld. De lijst met vastgestelde beschermde planten en dieren is één van deze kaders. De wet regelt ook de jacht en bescherming van natuurgebieden. In volgende blogs gaan wij daarop in.

Beschermde plant- en diersoorten

De Wet natuurbescherming heeft drie beschermingsregimes. Dit zijn:

  1. een beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn.
  2. een beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn.
  3. een  beschermingsregime voor andere soorten. Deze worden vanuit nationaal oogpunt beschermd.

Elk van deze beschermingsregimes heeft zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden.

In de Nederlandse praktijk zijn onder de nieuwe wet ca. 290 vogelsoorten beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd.

Belangrijke veranderingen: bittervoorn, rivierprik en kleine modderkruiper zijn niet meer (strikt) beschermd. De gewone zeehond – voorheen strikt beschermd – valt nu onder het nationale regime. Ook zijn grote veranderingen opgetreden bij dagvlinders, libellen, vissen en vaatplanten.

De volledige lijst beschermde soorten kunt u zien in de brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen van het Ministerie van Economische Zaken.

Natuurtoets Wet natuurbescherming

Twijfelt u of uw activiteiten schadelijke effecten hebben op de beschermde soorten en natuurgebieden? Op basis van een natuurtoets onderzoeken wij of de geplande werkzaamheden en activiteiten effect hebben op één of meerdere van deze beschermde soorten. Mocht dit het geval zijn kunnen wij u aanbevelingen voor een vervolg doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn een vogelonderzoek, vleermuisonderzoek, het aanvragen van een ontheffing of vergunning of het opstellen van een ecologisch werkprotocol.