3 bijzondere video-opnames in Putte

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult een natuurtoets naar beschermde soorten en natuurgebieden uitgevoerd. De aanleiding was het bouwen van chalets inclusief aanleg van infrastructuur en een waterpartij. Ecoresult heeft onderzocht of deze activiteiten een schadelijk effect hebben op beschermde soorten en natuurgebieden.

Er is verkennend veldonderzoek gedaan, waaruit bleek dat verdiepend veldonderzoek met onder andere een wildcamera nodig was. Met wildcamera’s worden dieren die met het blote oog lastig waar te nemen zijn vastgelegd op video. In Putte waren we op zoek naar eekhoorn, boommarter en steenmarter. Er werd op een strategische plek een camera geplaatst. Zodra een geplaatste camera middels een sensor bewegingen detecteerde, werd dit op video vastgelegd.

Je kunt je voorstellen dat een spannende periode aanbreekt, want wat zullen we filmen?! In dit artikel laten we de drie meest bijzondere opnames zien die gemaakt zijn. De steenmarter en boommarter zijn helaas niet gevonden, maar de camera draait nog steeds!

Eekhoorn

Een eekhoorn is een knaagdier dat rent en springt tussen de bomen. Ze komen voor in bossen, maar ook in tuinen en parken in de buurt van een bos. In Nederland zien we ze voornamelijk in Drenthe, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, maar ook in de duinen van Noord- en Zuid-Holland.

De eekhoorn is een beschermde diersoort (tabel 2 Flora- en faunawet). Dat betekent dat het in Nederland verboden is ze te vangen, te doden, in gevangenschap te houden of dit proberen. Ook is het verboden eekhoorns te verontrusten of hun nest te beschadigen of te bemachtigen.

Tijdens het wildcameraonderzoek hebben we een eekhoorn vastgelegd die voedsel verzamelt.

Reeën

Een ree is een hertensoort dat voornamelijk in Europa voorkomt. Ze leven in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende velden. In Nederland zien we ze praktisch overal, maar zeker in het oosten.

Reeën zijn een beschermde diersoort (tabel 1 Flora- en faunawet). Ook voor dit dier geldt dat je in Nederland geen ree mag vangen, doden, in gevangenschap houden of dit proberen. Ook is het verboden ze te verontrusten of hun nest te beschadigen of te bemachtigen.

In het voorjaar worden reekalfjes regelmatig alleen in het bos gevonden. Dit komt doordat de kalfjes in de eerste weken hun moeder nog niet volgen. Via de wildcamera hebben we een reegeit met een reekalf geregistreerd en een ree(bok) apart. Je kunt de video’s hieronder bekijken.

Natuurtoets beschermde soorten

Twijfelt u of uw activiteiten schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten of beschermde natuurgebieden zoals het Natuurnetwerk Nederland? Op basis van een natuurtoets onderzoeken wij of de geplande werkzaamheden en activiteiten effect (kunnen) hebben. Mocht dit het geval zijn zullen wij u aanbevelingen doen voor een vervolg. Dit kan bijvoorbeeld een vogelonderzoek, vleermuisonderzoek of het opstellen van een ecologisch werkprotocol zijn.