Uitdagend inrichtingsplan voor Duinpolder

Ecoresult B.V. heeft een inrichtingsplan gemaakt voor het gebied Duinpolder (Schouwen-Duiveland, Zeeland). Het doel van dit inrichtingsplan is het verhogen van de natuurwaarden en de brandveiligheid. In samenwerking met Plein06 is een presentatiekaart en –poster gemaakt. Met deze middelen willen we alle betrokkenen enthousiasmeren voor een mooiere Duinpolder met hoge natuurwaarden.

De Duinpolder is gelegen in de Kop van Schouwen. Voor dit gebied zijn in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op grote schaal herstelmaatregelen geformuleerd voor behoud en/of verbetering van de natuur. Veel natuurdoeltypen gaan namelijk achteruit in kwaliteit, onder andere door stikstofdepositie en verbossing. Ons inrichtingsplan is een concrete en gedetailleerde uitwerking van deze herstelmaatregelen voor het gebied Duinpolder. Daarnaast is het vergroten van de brandveiligheid in het gebied een belangrijke randvoorwaarde bij het inrichtingsplan.

plattegrond

De Duinpolder is verdeeld in verschillende percelen met veel verschillende eigenaren. Om tot een gedragen en gebiedsbrede aanpak te komen moet het inrichtingsplan alle partijen aanspreken. Deze uitdaging gingen wij natuurlijk graag aan!

Natuurdoeltype

Allereerst is onderzocht welke natuurtypen van oudsher in het gebied voorkwamen en welke doelstellingen er voor het gebied zijn geformuleerd. Ook is gekeken welke natuurtypen zich zouden kunnen ontwikkelen in de Duinpolder op basis van geologie en hydrologie.

InrichtingsplanInrichtingsplan Duinpolder

Vroeger bestond de Duinpolder geheel uit vroongraslanden, zoals het in Zeeland wordt genoemd. Dit type grasland is ook bekend als het habitattype “grijs duin”. Dit is een half open duingrasland, met open plekken waar het zand nog kan stuiven. Het grijs duin kent een soortenrijke flora en fauna met soorten zoals geel walstro, open rendiermos, tapuit en kleine parelmoervlinder.

Veldonderzoek

Tijdens het veldonderzoek is een landschapsanalyse gemaakt. Hierbij is gekeken in hoeverre de huidige situatie aansluit bij de gewenste situatie omtrent natuur en brandveiligheid. Op sommige plekken lijkt het duinlandschap al aardig op de gewenste situatie, op andere plekken zijn flinke ingrepen noodzakelijk. Twee van onze ecologen hebben dit samen met een landschapsarchitecte onderzocht. Aan de hand van deze landschapsanalyse zijn concrete verbeterpunten opgesteld.

Inrichtingsplan

Deze verbeterpunten zijn vormgegeven in een inrichtingsplan. De hoofdlijn is het optimaliseren van het grijs duin op zo’n manier dat dit samen gaat met de in het gebied aanwezige recreatiewoningen.

recreatiewoning

Door brandveiligheid vanaf een vroeg stadium van de planvorming mee te nemen is ook de veiligheid van deze verblijven goed gewaarborgd in de toekomstige situatie.