Automatisch opname apparatuur voor vleermuisonderzoek

Het vleermuisseizoen is alweer even bezig. De vleermuizen zijn sinds eind maart uit hun winterslaap waardoor wij ze weer kunnen waarnemen en onderzoeken!

vleermuisonderzoek batloggerNaast observaties met onze oren en ogen, gebruiken we een heuse vleermuisdetector en opnameapparatuur. Wanneer vleermuizen lastig met het oog te zien zijn, helpt deze apparatuur ons om vleermuissoorten te herkennen op basis van het geluid dat ze maken. Voorheen bediende we zelf een vleermuisdetector, maar we zijn we nu deels overgestapt naar een automatische variant; de Batlogger M. Deze logger registreert zelfstandig naast de geluiden ook aanvullende informatie zoals locatie en temperatuur. Met de combinatie van geluid, locatie én temperatuur kunnen we nog beter observeren. We laten de batlogger voor langere tijd op een projectlocatie achter. Een achteraf bepalen we welke soorten over het gebied zijn gevlogen.

Waarom is een vleermuisonderzoek nodig?

Een groot deel van de vleermuizen in Nederland is sterk afhankelijk van de stedelijke leefomgeving. Ruimtelijke ingrepen kunnen grote schadelijke effecten hebben voor deze omgeving en dus ook voor de vleermuizen zelf. Om het bestaan van de vleermuis te waarborgen worden in Nederland alle voorkomende vleermuissoorten beschermd onder de Flora- en faunawet en vanaf 1 januari 2017 onder de nieuwe Wet natuurbescherming. Beide wetten zetten in op voldoende aanwezigheid van verblijfplaatsen en belangrijke structuren zoals stadsparken, watergangen en  bomenrijen.

Met een vleermuisonderzoek kijkt Ecoresult naar voortplantingsplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied. Het voornaamste doel van zo’n onderzoek bestaat uit het in tact houden van verblijfplaatsen zodat de vleermuiskolonies kunnen blijven bestaan. Op basis van het onderzoek wordt er een plan opgesteld zodat vleermuizen kunnen verhuizen en terug kunnen keren.

Mee met één van onze vleermuisonderzoekers?

Contact ons! Wij nemen u dan graag mee op pad.