Vogelonderzoek op de Zandmotor

Afgelopen voorjaar heeft Ecoresult de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde geïnventariseerd op vogels. Dit is een met 21,5 miljoen kubieke meter zand opgespoten schiereiland van 100 hectare dat in 2011 is opgeleverd. Het is de bedoeling dat door stromingen, wind en erosie de Nederlandse kust ten noorden van de Zandmotor op een natuurlijke manier aangroeit met dit zand. Het is momenteel een dynamisch natuur- en recreatiegebied dat voornamelijk uit kaal zand met enkele waterplassen bestaat. Ecoresult stelde vast dat de eerste vegetatie de Zandmotor al heeft bereikt: meer dan 100 planten van de zandraket hebben zich reeds gevestigd in het gebied.

Het vogelonderzoek liet zien dat het gebied een belangrijk rustgebied vormt voor met name aalscholver en grote meeuwen (zilvermeeuw, grote en kleine mantelmeeuw). In mindere mate geldt dit ook voor de kokmeeuw, visdief en grote stern. Vogels gebruiken de Zandmotor ook als foerageergebied. Belangrijkste soorten die hier foerageren zijn sterns (visdief en grote stern), aalscholvers en steltlopers (met name scholekster). Met name de noordelijke plas – die inmiddels een verbinding heeft met de zee – en de zeereep zijn favoriete plekken. Midden op de Zandmotor rusten vooral meeuwen. Door het uitwaaien van zand ontstaan steeds dikkere schelppakketten die op termijn aantrekkelijk kunnen zijn voor broedvogels als sterns en plevieren. In 2012 werden er nog geen broedvogels vastgesteld.

Daarnaast worden er ook af en toe gewone zeehonden in de branding waargenomen, net als een vos in de eerste duinenrij.

Benieuwd hoe dit nieuwe stukje Nederland er uit ziet en zich ontwikkelt? Kijk op de website van Het Zuid-Hollands Landschap.