ontheffing wet natuurbescherming

Ontheffing Wet natuurbescherming

Wilt u een ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen? Ecoresult B.V. heeft alle kennis in huis om u op ecologisch gebied bij te staan. Wij begeleiden u graag bij het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming en het proces er naar toe.

Heeft u of uw bedrijf zelf niet de ecologische vaardigheden op zak om een ontheffing op de juiste manier aan te vragen? Ecoresult B.V. ondersteunt u hier graag bij. Met onze ervaring in de praktijk en onze goede kennis van de Wet natuurbescherming zijn wij de ideale partij om u te assisteren. Zo kan het zijn dat u naast een ontheffing ook een ecologisch werkprotocol en ecologische werkbegeleiding nodig heeft. Dit is iets wat onze deskundigen voor u van A tot Z zullen regelen.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming staat vast hoe de natuur (flora en fauna en beschermde gebieden) in Nederland beschermd moet worden. Hoe het natuurbeleid er concreet uitziet, wordt op provincieniveau bepaalt. Deze wet is in het leven geroepen om de Nederlandse natuur – en dan vooral om de beschermde dier- en plantensoorten te beschermen – te waarborgen op een gezond populatieniveau.

De Wet natuurbescherming is geldig voor iedereen in Nederland, waardoor u er met het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling of zelfs (planmatig) onderhoud hoogstwaarschijnlijk mee te maken gaat krijgen. Van de 36.000 soorten wilde plant- en diersoorten vallen er ongeveer 500 onder deze wet.

In een ontheffing op de Wet Natuurbescherming wordt er een uitzondering gemaakt op het overtreden van deze wet. Dit betekent dat je op hoge uitzondering en onder bepaalde strikte eisen negatieve effecten op beschermde soorten of gebieden mag veroorzaken. Deze eisen zijn bijvoorbeeld het creëren van alternatief leefgebied, het dak weer geschikt maken voor vogels en vleermuizen na dakisolatie of werken buiten een hele kritische periode zoals het broedseizoen.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen. De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”).

Wat is een ontheffing Wet natuurbescherming?

Wanneer u wilt gaan bouwen, verbouwen of iets anders wilt gaan realiseren op Nederlandse bodem, moet u dus rekening houden met de kaders van de Wet natuurbescherming. Soms moeten er extra stappen ondernomen worden om de Wet natuurbescherming te volgen. Via uw provincie kan er een ontheffing op de Wet natuurbescherming aangevraagd worden.

Een ontheffing Wet natuurbescherming is een besluit van de provincie waarbij in een individueel en concreet geval een uitzondering wordt gemaakt op een wettelijk verbod.

Wanneer heeft u een ontheffing Wet natuurbescherming nodig?

U heeft een ontheffing nodig wanneer de volgende voorwaarden voor uw project aan de orde zijn:

  • Er zijn streng beschermde flora en fauna aanwezig, uw plangebied ligt binnen een beschermd gebied en/óf er is binnen uw plangebied een beschermde houtopstand aanwezig.
  • De werkzaamheden die u gaat uitvoeren hebben een negatief effect op deze beschermde natuurwaarden die niet voorkomen kunnen worden.

De aanvraag voor zo’n ontheffing doet u bij de provincie waarin de werkzaamheden plaats vinden. Bovenstaande voorwaarden staan verder uitgewerkt in het hierna volgende stappenplan.

Vraag nu een offerte aan

Zo ziet de ontheffing Wet natuurbescherming procedure er uit:

Bent u benieuwd of u een ontheffing nodig heeft voor uw bouwplannen en zo ja, hoe dit proces er uit ziet? De ecologische deskundigen van Ecoresult B.V volgen hiervoor het onderstaande stappenplan.

Stap 1: We controleren of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn op de bouwlocatie

Beschermde dier- en plantensoorten kunnen op veel verschillende plekken voorkomen. Ook bij het slopen en verbouwen van bebouwing moet u rekening houden met de gevolgen voor de leefomgeving van de beschermde dier- en plantsoorten.

Tijdens het ecologisch onderzoek gaan onze experts op zoek naar beschermde soorten of aanwezigheid van beschermde gebieden. Indien beschermde flora en fauna binnen het plangebied aanwezig (kunnen) zijn, zullen wij nader onderzoek uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld een vleermuisonderzoek zijn als uw gebouw wordt gesloopt of een broedvogelonderzoek als u bomen wilt kappen. Ook wordt tijdens het onderzoek gekeken of de werkzaamheden een (negatief) effect hebben op beschermde natuurgebieden of beschermde houtopstanden. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage. Zijn er geen beschermde soorten of beschermde gebieden? Dan is een ontheffing op voorhand niet nodig.

Blijkt uit het onderzoek dat er beschermde soorten en/of gebieden aanwezig zijn, dan gaan wij verder met stap 2.

ontheffing wet natuurbescherming.

Huismussen zijn beschermde vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn.

Stap 2: Hebben de werkzaamheden invloed op onderdelen van de Wet natuurbescherming?

Als de ecologen tijdens stap 1 hebben vastgesteld dat beschermde natuurwaarden aanwezig zijn, zullen wij de mogelijke negatieve effecten exact in kaart brengen en hier passend advies op geven.

Enkele voorbeelden waarbij een negatief effect op kan treden:

  • U gaat het dak vervangen en er zijn nesten van huismus aanwezig.
  • U gaat de spouwmuur isoleren en er zijn verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig.
  • U wilt bomen gaan kappen maar hierin is een nest van een buizerd aanwezig.

Indien uit stap 1 en stap 2 blijkt dat beschermde natuurwaarden aanwezig zijn én negatieve effecten niet kunnen voorkomen is een ontheffing nodig, dan gaan wij verder met stap 3.

Heeft u geen ontheffing nodig voor uw werkzaamheden? Dat is fijn! Echter heeft u nog steeds te maken met de Wet natuurbescherming. Zo is iedereen in Nederland verplicht om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren te voorkomen.

Stap 3: Een ontheffing Wet natuurbescherming en passende maatregelen om de schade te verkleinen

Is er uit het onderzoek toch gebleken dat er schade wordt aan gebracht aan de beschermde soorten, houtopstanden en/of gebieden in Nederland? Dan dient er een ontheffing op de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden.

Om deze ontheffing te kunnen krijgen moet u voldoen aan verschillende eisen. Ecoresult kan u ondersteunen bij het opstellen en aanvragen van de ontheffing van de Wet Natuurbescherming en het volgen van de verplicht maatregelen. Mogelijk kan de werkwijze op een dergelijke manier worden aangepast dat schade is te overzien. In dat geval kan worden gewerkt met een ecologisch werkprotocol wat Ecoresult voor u kan opstellen.

Is er een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk? Dan nemen wij dit proces graag voor u uit handen zodat u straks zorgeloos kunt gaan bouwen aan uw droomproject.

Pas op, een ontheffing Wet natuurbescherming krijgt u niet zomaar! Bij de aanvraag van de ontheffing dient u duidelijk te maken wat het wettelijk belang is van de werkzaamheden en dat er geen andere oplossing mogelijk is. Ook moet er worden voldaan aan andere eisen. U bent verplicht om de beschermde soorten en/of gebieden te compenseren of mitigeren door bijvoorbeeld alternatief leefgebied te maken. Ook moet u werken met een ecologisch werkprotocol.
ontheffing wet natuurbescherming

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u of uw bedrijf zelf niet de ecologische vaardigheden op zak om een ontheffing op de juiste manier aan te vragen? Ecoresult B.V. ondersteunt u hier graag bij. Met onze ervaring in de praktijk en onze goede kennis van de Wet natuurbescherming zijn wij de ideale partij om u te assisteren. Zo kan het zijn dat u naast een ontheffing ook een ecologisch werkprotocol en ecologische werkbegeleiding nodig heeft. Dit is iets wat onze deskundigen voor u van A tot Z zullen regelen.

Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht

Kringloopweg 22
3343 LR Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp