Ontheffing en vergunning

Ontheffing Wet natuurbescherming

Ecoresult heeft zeer ruime praktische en procedurele ervaring met de Wet natuurbescherming en kan u begeleiden in aanvragen voor ontheffingen. Het kan zijn dat u als gevolg van uw project een ontheffing of mitigatieplan nodig heeft. Ecoresult kan dit van a tot z voor u uitvoeren. De Wet natuurbescherming is voor iedereen in Nederland van toepassing en is gemaakt om houtopstanden, gebieden en planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen die voor uw project bijzonder relevant kunnen zijn.

Omgevingsvergunning

Hebben uw werkzaamheden en activiteiten mogelijk een nadelige invloed op beschermde plant- en diersoorten en/of natuurgebieden? Dan moet u mogelijk het onderdeel Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en/of Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden aan uw omgevingsvergunningaanvraag of watervergunningaanvraag toevoegen. Bent u niet vergunningplichtig? Dan hebt u mogelijk een ontheffing Flora- en faunawet en/of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Wij voorzien u graag van de juiste informatie over het te volgen (Wabo)proces. Wij kunnen zo nodig ook de flora- en/of faunaonderzoeken uitvoeren.

Toetsing Natuurnetwerk Nederland

Wij toetsen of uw ruimtelijke ingreep een significant negatief effect heeft op wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. Wij onderzoeken of uw individuele ingreep of combinatie van projecten tot uitvoering kunnen worden gebracht en welke randvoorwaarden hier eventueel aan gebonden zijn. Zo is het voor individuele kleinschalige ingrepen in de EHS mogelijk om onder voorwaarden doorgang vinden d.m.v. een zelfstandige herbegrenzing van de EHS.