Woonbron Projectbureau

2014/2015

Vleermuizonderzoek Crabbehof Dordrecht

BEL Combinatie

2014

Quicscan flora en fauna Reconstructie Eemnesserweg-Blaricummertollaan Blaricum-Laren

Brabants Landschap

2014

SNL monitoring Groote en Kleine Beerze

Dienst Landelijk Gebied

2013/2014

Ecologische werkbegeleiding Bethunepolder

Staatsbosbeheer

2014

Effectbeoordeling recreatievaart op broedvogels en niet-broedvogels Hardenhoek, Brabantse Biesbosch

Gemeente Tilburg

2013/2014

Ingehuurd ecoloog

Gemeente Zwolle

2014

Flora en faunaonderzoek Hessenpoort

Woonstad Rotterdam

2014

Opstellen ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet gewone dwergvleermuis

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

2014

Presentatie (ganzen)beheer

Landschap & Erfgoed Zuid-Holland

2014

Excursie flora en fauna Heempark H.J. Bos

Provincie Utrecht

2014

Flora en fauna onderzoek Utrecht west

Zuid-Hollands Landschap

2012/2013/2014

Vogelonderzoek, floraonderzoek en vegetatiekartering De Zandmotor

MWH

2013

Ecologische werkbegeleiding baggerwerkzaamheden Kijfhoek

Natuurmonumenten

2013

Vogelonderzoek Landgoed Haarzuilens

Plein06

2013

Natuurvisie 2040 Dijkpolder Maassluis

Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.

2012/2013

Uitvoeren mitigerende maatregelen vleermuizen Maarheeze Wassenaar