Quickscan Flora en Fauna

Quickscan flora en fauna

Starten met een oriënterend onderzoek? Met een flora en fauna quickscan toetst Ecoresult door het uitvoeren van een verkennend veld- en bronnenonderzoek of u rekening moet houden met de wettelijke bepalingen op dit gebied in projecten voor ruimtelijke ontwikkeling of bij planologische wijzigingen. Denk daarbij aan beleidsvraagstukken, streekplannen, bestemmingsplannen, nieuwbouwprojecten of renovatie. Door uitvoering van onze quickscan flora en fauna kan Ecoresult bepalen wat de potentie en functie is van flora en fauna in het plangebied. En op welke wijze u binnen de kaders van de wet moet handelen.

In 8 stappen helpen wij u:

 1. Bepalen aanwezigheid beschermde soorten.
 2. Na gaan of geplande activiteiten schadelijk zijn.
 3. Onderzoeken of schadelijke effecten zijn te voorkomen.
 4. Bepalen of soorten zijn vrijgesteld.
 5. Onderzoek gebruik gedragscodes.
 6. Verkenning planalternatieven en mogelijkheden ontheffing.
 7. Aanvragen ontheffing.
 8. Maatregelen uit ontheffing uitvoeren.

Indien nodig kan tevens:

 • Een mitigatieplan worden opgesteld.
 • Compenserende maatregelen worden beschreven.
 • Een ontheffingsaanvraag worden opgesteld.
 • Een ecologisch werkprotocol worden opgesteld.
 • Ecologische werkbegeleiding worden uitgevoerd.
 • En meer…