Natuurtoets voor Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden! Deze nieuwe wet heeft drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Bij Ecoresult zijn wij volledig op de hoogte van alle veranderingen en welke invloed dit heeft op uw project. Met een natuurtoets maken wij dit voor uw project in korte tijd concreet!

De natuurtoets van Ecoresult

Wij toetsen of u een ontheffing of vergunning voor uw werkzaamheden nodig heeft, of dat u gebruik kunt maken van een vrijstelling. Dit doen wij door het uitvoeren van een natuurtoets.

Standaard wordt onderzocht of uw werkzaamheden een effect kunnen hebben op beschermde plant- en diersoorten, Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland. Op basis van deze natuurtoets doen wij aanbevelingen voor een vervolg. Bijvoorbeeld aanvullend veldonderzoek.

Een natuurtoets bestaat uit 6 stappen:

  1. Bepalen (mogelijke) aanwezigheid beschermde planten- en diersoorten en natuurgebieden.
  2. Na gaan of door geplande activiteiten verbodsbepaling wordt overtreden.
  3. Bepalen of de geplande activiteiten vrijgesteld zijn.
  4. Onderzoeken of schadelijke effecten te voorkomen zijn.
  5. Mogelijkheden ontheffing verkennen.
  6. Bepalen effect op de staat van instandhouding van de soort.

Indien gewenst breiden wij een natuurtoets uit met:

  • Uitvoeren aanvullend veld- en bronnenonderzoek.
  • Aanvragen ontheffing of vergunning.
  • Opstellen ecologisch werkprotocol.
  • Maatregelen uit ontheffing en protocol begeleiden en uitvoeren.

Van voorverkenning tot realisatie: de deskundige ecoloog van ecologisch adviesbureau Ecoresult ondersteunt u hier graag bij.