Activiteitenplannen

Activiteitenplannen

Mitigatieplan

In het mitigatieplan worden mitigerende maatregelen benoemd die gericht zijn op het voorkomen van de negatieve gevolgen van een activiteit. Dit moet gebeuren binnen het plangebied en voor de soorten die daar voorkomen. De maatregelen zijn gericht op het voorkomen van schadelijke effecten op de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor een aantal diersoorten is door Dienst Regelingen een soortenstandaard opgesteld. Deze zijn voor het opstellen van het mitigatieplan een leidraad.

Compensatieplan

Een compensatieplan wordt opgesteld zodra de functionaliteit van de vaste rust- de verblijfplaats niet behouden kan blijven. Er is pas een noodzaak tot compensatie, als leefgebiedfuncties (tijdelijk) onherstelbaar beschadigd of vernield zijn. Compensatie kan plaatsvinden binnen of buiten het plangebied om een andere (deel)populatie te versterken. De gunstigste staat van instandhouding van de soort als geheel komt niet in het geding.

Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol is meestal noodzakelijk indien gewerkt wordt op basis van een goedgekeurde gedragscode of aan bepaalde voorwaarden (zoals opgenomen in uw Flora- en faunawet ontheffingsaanvraag ) voldaan moet worden. Dit voorkomt negatieve effecten op flora en fauna die beschermd zijn onder de Flora en faunawet en ook daarbuiten. De zorgplicht is van toepassing op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen. Vaste onderdelen van een ecologisch werkprotocol zijn de opstelling ervan, begeleiding en monitoring.

Ecologische werkbegeleiding

Bij diverse projecten – zoals kap, sloop, waterdemping of asbestverwijdering – kan ecologische werkbegeleiding een noodzakelijke inspanningsverplichting zijn. Daarmee wordt voorkomen dat (strikt) beschermde flora en fauna niet opzettelijk verontrust, verstoord en (ongewenst) gedood wordt. Ecoresult kan projecten in uitvoering voorzien van deze ecologische werkbegeleiding. Hiermee wordt tenminste voldaan aan de Zorgplicht zoals bedoeld in artikel 2 van de Flora- en faunawet.

Gedragscodes

Door onze ruime ervaring met ecologische werkbegeleiding, advisering en onderzoek kan Ecoresult u ondersteunen in de toepassing van gedragscodes. Met een door het ministerie goedgekeurde gedragscode kunt u gebruik maken van de vrijstelling die is gegeven, maar dan moet er wel aantoonbaar mee gewerkt worden. Ecoresult helpt u dit op de juiste manier aan te pakken en zorg te dragen voor monitoring en opname in ecologische werkprotocollen.